1 خبر نگار اخراجي

من 1 خبرنگارم خبر گزاري رسالت انبياست عده ای رفتند حج حاجی شدند عده ای ماندند اخراجی شدند

22 خرداد احمدي نژاد 22000000مردم عدالت را انتخاب كردند

ديروز  ايران  را همه ديدند  ديروز مردم ايران را  همه شناختند  ديروز همه ديدند كه ايراني  در صحنه است ديروز امريكا واستكبار  وطاغوت  وراديوهاي  بيگانه همه مبهوت بودند  و ديروز ايران  و ايراني  يك  بار ديگر پيروز شد  وراي داديم  به عدالت  به  مبارزه با فساد  به  پيشرفت  واباداني  به ساده زيست راي داديم و به  پيرو خط امام  ولبيك گفتيم به رهبري  وامروز  صبح ديگر در راه  است براي ايران  و بلند فرياد  ميزنيم ما ميتوانيم  وراي نداديم  وراي نداديم  چون ايراني مردم و كوفه حجاز نيست  ايراني ايرانيست  ايراني  شعورش بالاست  ايراني  ميفهمدكه  چه كسي  كاردان  است و كي  كاردان نيست  ايراني ميداند چي دروغه و چي راست  ايراني ابه قران سر نيزه كردن راي نميدهد ايراني به 1 مشت طرح اقتصادي بي پايه و اساس 
راي نميدهد ايراني به 1 شيخ 
دروغگو تازه به دوران رسيده كه حالا امروزي شده چنچ ميگويد يك درصد هم راي نميدهد  ايراني را كه
 نميشود با اين دروغ ها
گول زد  ايراني را  كه نميشود با  1 شكلات سبز و هياهو كردن خريد  ايراني  هويت دارد  ايراني  با 1 نامه  گول نميخورد  ايراني  ايرانيست  وايران   22000000  راي داد فقط و فقط  به او  احمدي  نژاد
+ نوشته شده در  ساعت 8:36  توسط سيد محمد هاشمي فشاركي  |